PRZEMOC W RODZINIE - Przemoc w rodzinie - KPP Puławy

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

                                  

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
  • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
  • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Osoby uwikłane w problematykę:

- alkoholową,

- narkomanię,

przemoc domową

z  terenu powiatu puławskiego mogą korzystać z pomocy następujących instytucji:

 

Miasto Puławy

 

 MOPS PUŁAWY, 24 – 100 Puławy ul. Leśna 17

tel. (81) 458 62 01, fax (81) 458 62 09

Dyrektor - Beata Wagner

Zakres świadczonych usług: 

Poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne w zakresie:

- wspierania ofiar przemocy domowej,

- rozwiązywania problemów wychowawczych,

- konfliktów małżeńskich,

- kryzysów  rozwojowych,

- interwencji domowej,

-pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Puławach

24 - 100 Puławy, ul. Leśna 17
 
Telefon kontaktowy do przewodniczącej: tel./fax 81-458-6978 / kom 503657055
 

Zakres świadczonych usług:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Puławach

ul. Kołlątaja 64, 24 - 100 Puławy

W ośrodku skorzystać można z bezpłatnej pomocy psychologa, psychologa dziecięcego, pedagoga, psychoterapeuty,

radcy prawnego oraz pracownika socjalnego (w godz. od 09:00 do 21:00).

 

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (cały powiat)

dyrektor - Małgorzata Suszek - Zawadzka

Al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy

tel. (81) 888 53 05/06, (81) 888 04 92,

adres internetowy: www.pcpr.pulawy.pl

e-mail: pcpr_pul@o2.pl

bezpłatna infolinia 800 110 001

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Puławy; ul. Lubelska 5; 24 – 100 Puławy

tel. (81 458 61 86)

 

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

(dawna nazwa Centrum Interwencji Kryzysowej)

Program Pomocy Całodobowej

ul. Wólka Profecka 26

tel. (81) 888 04 20, (81) 458 62 22, fax (81) 458 62 21 – zadzwonić, by przełączyli na fax

bezpłatna całodobowa infolinia – 800 306 833

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (cały powiat)

ul. Centralna 16; 24 – 100 Puławy

tel. (81) 887 20 78

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (cały powiat)

bezpłatna infolinia – 800 120 002

 

teren powiatu puławskiego:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, tel. 81 883-41-54

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu

ul. Lubelska 21, 24 - 123 Janowiec, tel. 81 88-15-504, 502 710 622

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

ul. Lubelska 32/34, 24 - 120 Kazimierz Dolny, 81 881-01-53, 882-04-38

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli

ul. Pożowska 3a, 24 - 130 Końskowola, tel. 81 881-69-09

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

ul. Lubelska 45, 24 - 170 Kurów, tel. 81 881-14-90

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markuszowie

ul. Marka Sobieskiego 1, 24 - 173  Markuszów, tel. 81 881-80-71

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie

ul. Kolejowa 7, 24 - 150 Nałęczów, tel. 81 50-14-481, 513 163 393, 513 177 989

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

ul. Dęblińska 4, 24 - 100 Puławy, tel. 81 889--5-06, 889-05-07, 08

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy

ul. Lubelska 39, 24 - 160 Wąwolnica, tel. 81 88-25-051

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie

ul. Powstania Styczniowego 15, 24 - 103 Żyrzyn, tel. 81 881-42-68

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie powiatu puławskiego

prowadzony na podstawie art. 46 a ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (cały powiat)

dyrektor - Małgorzata Suszek - Zawadzka

Al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy

tel. (81) 888 53 05/06, (81) 888 04 92,

adres internetowy: www.pcpr.pulawy.pl

e-mail: pcpr_pul@o2.pl

bezpłatna infolinia 800 110 001

Poradnictwo prawne - czwartek godz. 15:00 - 17:00

Poradnictwo psychologiczne - poniedziałek godz. 8:00 - 16:00, wtorek-piątek godz.  7:00 - 18:00

Poradnictwo rodzinne - poniedziałek godz. 8:00 - 16:00, wtorek-piątek godz.  7:00 - 18:00

Miejsca całodobowe (Hostel dla ofiar przemocy przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej) - 8 miejsc

 

Starostwo Powiatowe w Puławach

Aleja Królewska 19, 24 - 100 Puławy, tel. 81 886 11 00, fax 81 886 11 79

adres internetowy: www.pulawy.powiat.pl, ades e-mail: starostwo@pulawy.powiat.pl

 

Poradnictwo prawne (punkty nieodpłatnej pomocy prawnej):

Punkt I - Puławy, al. Królewska 3, poniedziałek - piątek, godz. 8:00-12:00

Punkt II - Puławy, ul. al. Królewska 3, poniedziałek - piątek, godz. 12:00 - 16:00

Punkt III - Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, poniedziałek - piątek, godz. 8:00 - 12:00

Punkt IV - o charakterze mobilnym:

Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba UG), poniedziałek, godz. 8:00-12:00

Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba GOK), wtorek, godz. 8:00 - 12:00

Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba UG), środa, godz. 8:00 - 12:00

Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej), czwartek, godz. 8:00 - 12:00

 

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

ul. Mickiewicza 2A, 24 - 100 Puławy, tel. 81 888 42 20, fax: 81 888 42 19, e-mail: psozp@poczta.onet.pl

 

Fundacja "Praesterno" - Ośrodek w Puławach

ul. Czartoryskich 8, 24 - 100 Puławy, tel. 603 772 230, 600 671 677, 605593 864, 695 883 488, e-mail: pulawy@praesterno.pl

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy osobom Potrzebującym "Agape" - Filia w Puławach

ul. Słowackiego 32, 24 - 100 Puławy, tel. 601 561 250, e-mail: poczta@agape.lublin.pl

 

Stowarzyszenie "Barwy Tęczy"

ul. Radomska 47A, 24 - 100 Góra Puławska, tel. 604 057 939, 882 019 887, e-mail: barwy.tęczy378@gmail.com

 

Stowarzyszenie Rodzina

ul. Piramowicza 12, 24 - 100 Puławy, tel. 535 458 074, e-mail: stowarzyszenie@rodzina.pulawy.pl

 

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne Pod Wezwaniem Św. Anny

ul. Zamkowa 6, 24 - 120 Kazimierz Dolny, tel. 732 889  060, Kkazimierskie.wordpress.com