PRZEMOC W RODZINIE - Przemoc w rodzinie - KPP Puławy

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

                                  

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
  • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
  • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Osoby uwikłane w problematykę:

- alkoholową,

- narkomanię,

przemoc domową

z  terenu Puław mogą korzystać z pomocy następujących instytucji:

 

 MOPS PUŁAWY, 24 – 100 Puławy ul. Leśna 17

tel. (81) 458 62 01, fax (81) 458 62 09

Dyrektor - Maria Piastowicz

Zakres świadczonych usług: 

Poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne w zakresie:

- wspierania ofiar przemocy domowej,

- rozwiązywania problemów wychowawczych,

- konfliktów małżeńskich,

- kryzysów  rozwojowych,

- interwencji domowej,

-pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Puławach

24 - 100 Puławy, ul. Leśna 17
 
Telefon kontaktowy do przewodniczącej: tel./fax 81-458-6978 / kom 503657055
 

Zakres świadczonych usług:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Al. Królewska 3; 24 – 100 Puławy

tel. (81) 888 53 05/06, (81) 888 04 92

bezpłatna infolinia 800 110 001

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Puławy; ul. Lubelska 5; 24 – 100 Puławy

tel. (81 458 61 86

 

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

(dawna nazwa Centrum Interwencji Kryzysowej)

Program Pomocy Całodobowej

ul. Wólka Profecka 26

tel. (81) 888 04 20, (81) 458 62 22, fax (81) 458 62 21 – zadzwonić, by przełączyli na fax

bezpłatna całodobowa infolinia – 800 306 833

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Centralna 16; 24 – 100 Puławy

tel. (81) 887 20 78

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

bezpłatna infolinia – 800 120 002